مقاله تاثیر داروی سیلی بینین بر فعالیت متابولیکی رده سلولی ۸۳۰۵C در سرطان تیروئید آناپلاستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر داروی سیلی بینین بر فعالیت متابولیکی رده سلولی ۸۳۰۵C در سرطان تیروئید آناپلاستیک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان تیروئید آناپلاستیک
مقاله سیلی بینین
مقاله MTT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدتی راد وسیمه
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری سیدحمیداله
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مقدم مجید
جناب آقای / سرکار خانم: شهبانی ظهیری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان آناپلاستیک تیروئید یکی از بدخیمی های کشنده با شیوع %۲-۱ می باشد. تومورهای آناپلاستیک دارای رشد سریع بوده و پاسخ به درمان ضعیفی دارند. در این مطالعه اثر سمی سیلی بینین بر رشد و تکثیر رده سرطانی c8305 سرطان تیروئید آناپلاستیک مورد بررسی قرار گرفت. سیلی بینین ترکیب اصلی موجود در سیلیمارین است که از گیاه خار مریم استخراج می شود. این ماده دارای اثرات پلیوتروپیک قوی ضد سرطانی در انواع سلول های توموری است.
مواد و روش ها: غلظت های مختلف سیلی بینین شامل ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میکرو مول در آزمون MTT (dimethylthiazoldiphenyltetrazolium bromide) به سلولهای c8305 اضافه شد. بعد از ۲۴ و ۴۸ ساعت فعالیت متابولیکی سلولهای تیمار شده با توجه به OD های خوانده شده بوسیله دستگاه ELISA-reader مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد سیلی بینین دارای اثرسمی معنی داری بر سلولهای رده
۸۳۰۵c می باشد. بطوریکه تیمار سلولها با سیلی بینین در غلظتهای ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میکرو مول بمدت ۴۸ ساعت منجر به کاهش قابل ملاحظه و وابسته به دوز و زمان در فعالیت متابولیکی سلولها می گردد.
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مهاری معنی داری که تیمار سلولها با سیلی بینین بدنبال دارد بنظر می رسد که زمینه تحقیقاتی مناسبی برای بهره برداری از گیاه خار مریم در کنترل و درمان سرطانها وجود دارد. تحقیقات بیشتر در دست انجام است تا مکانیسم عمل سیلی بینین در جلو گیری از متاستازی سلول های سرطانی روشن شود.