مقاله تاثیر خروجی کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss بر کیفیت آب نهر زرین گل استان گلستان (گزارش کوتاه علمی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر خروجی کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss بر کیفیت آب نهر زرین گل استان گلستان (گزارش کوتاه علمی)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب مزارع پرورش ماهی
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله کیفیت آب
مقاله نهر زرین گل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میررسولی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر روی پارامترهای کیفی آب نهر زرین گل می باشد. در این مطالعه، دو کارگاه تکثیر پرورش ماهی و ۶ ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید و اندازه گیری خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب شامل اکسیژن محلول، نیترات، نیتریت، فسفات، pH و EC در فواصل زمانی ۴۵ روز یک بار و در طول یک دوره یک ساله (۸۹-۱۳۸۸) صورت گرفت. نتایج نشان داد که مزارع پرورش ماهی تاثیر معنی داری روی غلظت مقادیر نیتریت، نیترات، فسفات و EC داشت (P<0.05)، اما تغییرات در غلظت پارامترهای pH و اکسیژن محلول در طول مدت بررسی معنی دار نبود (P>0.05). همچنین افزایش معنی داری در میانگین غلظت پارامترهای نیتریت، نیترات، فسفات و EC در ایستگاه های پایین دست مزارع پرورش ماهی مشاهده شد. در این مطالعه، میزان غلظت فسفات و نیترات در ایستگاه های پایین دست مزارع پرورش ماهی و بعد از ورود پساب از حد استاندارد محیط زیست بیش تر بوده است.