مقاله تاثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولفه های حکمرانی
مقاله بیکاری
مقاله کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
مقاله داده های پنل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه آبادی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: نیلفروشان نیما
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش با استفاده از داده های پنل به دنبال بررسی این موضوع می باشیم که آیا مولفه های حکمرانی رشد بیکاری را در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره (۲۰۱۰-۱۹۹۶) به صورت معناداری متاثر می سازند یا خیر؟ بنابراین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از اثر منفی و به لحاظ آماری معنادار شاخص های حکمرانی (بجز شاخص شفافیت و پاسخگویی و کیفیت مقررات تنظیمی در کشورهای درحال توسعه) بر رشد بیکاری در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه می باشد. در واقع، یافته ها بر این مساله دلالت دارند که بهبود هر یک از مولفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت کاهش بیکاری کشورهای مورد مطالعه توسعه یافته و درحال توسعه برجای می گذارد.