مقاله تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری وحق اختراع بر رشد اقتصادی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۲۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری وحق اختراع بر رشد اقتصادی ایران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق مالکیت فکری،؛ پتنت
مقاله رشد اقتصادی
مقاله ایران
مقاله مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی نژاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی فراهانی یزدان
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در ایران در دوره سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ با استفاده از روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی و مبانی نظری آن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی دهه ۱۹۹۰ بنا نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. همچنین در این مقاله، رابطه علی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این بررسی، حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنا دار این عوامل می باشد؛ به طوری که ضرایب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه انسانی، شاخص حمایت از ثبت اختراع و مالکیت فکری، هزینه های دولت و درآمدهای نفتی، به ترتیب برابر با ۰٫۱۰، ۰٫۱۲، ۰٫۱۰، ۰٫۳۹ و ۰٫۲۱ می باشند که نشان می دهد یک واحد افزایش در هر یک از این شاخص ها، به ترتیب منجر به ۰٫۱۰، ۰٫۱۲، ۰٫۱۰، ۰٫۳۹ و ۰٫۲۱ واحد افزایش در رشد اقتصادی می شوند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع، رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.