مقاله تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهر رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۴۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهر رودهن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت اجتماعی
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله زنان سرپرست خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: بقایی سرابی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار است. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد در شهر رودهن (۲۱۰ نفر) است، که از این جامعه به روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای با حجم نامتناسب، تعداد ۱۴۰ نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب و داده های مورد نیاز به وسیله دو پرسشنامه محقق ساخته حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی و پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز جمع آوری شد. اعتبار ابزار مورد استفاده اعتبار محتوایی، و پایابی ابزار نیز با پایایی همسانی درونی روش ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که هر چه زنان سرپرست خانوار از حمایت بالاتری برخوردار باشند، متناسب با آنان از سلامت اجتماعی بالاتری نیز برخوردار بوده اند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین حمایت گروه های غیررسمی با سلامت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تاثیر حمایت ارگان رسمی بر سلامت اجتماعی زنان با حضور متغیر حمایت های غیر رسمی سرکوب می شود.