مقاله تاثیر حفاظتی مکمل آنتی اکسیدانت (سلوویت) بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو و فاکتورهای خونی در کارگران مواجهه یافته با رنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۴ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر حفاظتی مکمل آنتی اکسیدانت (سلوویت) بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو و فاکتورهای خونی در کارگران مواجهه یافته با رنگ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله رادیکال آزاد
مقاله مکمل مولتی ویتامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی راد علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: فضیلتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ایگانی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: باغی نیا محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در تهیه رنگ های شیمیایی در صنایع از حلال های آلی و فلزات سنگین استفاده می شود به طوری که تماس شغلی افراد با رنگ باعث ایجاد اختلالات خونی، فیزیولوژیکی، استرس اکسیداتیو و هم چنین آسیب می شود. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر محافظتی سلوویت به عنوان یک مکمل آنتی اکسیدان DNA دیدگی بر روی استرس اکسیداتیو در کارگران کارخانه رنگ انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این پژوهش کارآزمایی بالینی ۲۵ نفر از کارگران کارخانه رنگ سازی با سابقه کار حداقل ۵ سال وارد مطالعه شدند. پارامترهای استرس اکسیداتیو شامل ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم و پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای خونی در نمونه خون قبل و بعد از مصرف ۱۴ روز (روزی یک قرص) سلوویت ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی (
t زوج) و هم بستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: در این مطالعه پس از مصرف سلوویت میزان لیپوپروتئین با دانسیته بالا افزایش معنی دار و در فعالیت آنزیم آسپارتات ترانسفراز کاهش معنی داری مشاهده گردید. هم چنین پس از دریافت سلوویت میزان آنتی اکسیدان های تام سرم افزایش و پراکسیداسیون لیپیدی تغییرات معنی دار نداشتند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش به علت خاصیت آنتی اکسیدانی، سلوویت باعث بهبود بعضی از فاکتورهای خونی کارگران شده است ولیکن اثرات مثبت قابل انتظار دیده نشدند. البته با توجه به محدودیت های مطالعه، نتیجه گیری بهتر نیازمند مطالعات با دوره زمان طولانی تر و تعداد نمونه بیشتر می باشد. کد کارآزمایی بالینی این مطالعه بود.