مقاله تاثیر حفاظتی عصاره اتانولی زردچوبه بر آسیب های روده القا شده توسط متوترکسات با کاهش استرس اکسیداتیو در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر حفاظتی عصاره اتانولی زردچوبه بر آسیب های روده القا شده توسط متوترکسات با کاهش استرس اکسیداتیو در موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره زردچوبه
مقاله متوترکسات
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله روده موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماذنی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: توتونچی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: شاهی دلاور
جناب آقای / سرکار خانم: منافی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجویی نژاد مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مقدم عادل
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجری داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: زردچوبه دارای اثرات محافظتی آنتی اکسیدانی و بیولوژیکی در برابر رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو می باشد. در این مطالعه تاثیرات عصاره زردچوبه بر روی آسیب های روده ای و استرس اکسیداتیو در موش های صحرایی دریافت کننده متوترکسات بررسی شده است.
روش کار: آزمایش روی موش های صحرایی نر در شش گروه انجام گرفت. گروه اول نرمال سالین، گروه های دوم و سوم دوزهای متفاوت (به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) عصاره زردچوبه به مدت ۳۰ روز به صورت خوراکی، گروه چهارم تک دوز متوترکسات (۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم) در روز سی ام به صورت تزریقی (IP)، گروه پنجم و ششم دوزهای مختلف عصاره زردچوبه همراه با تک دوز متوترکسات دریافت نمودند. چهار روز پس از تزریق متوترکسات موش ها بیهوش و نمونه خون جهت تعیین آنتی اکسیدان تام، نمونه بافت ژوژنوم برای بررسی های آسیب شناسی و اندازه گیری مالون دی آلدئید و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی جمع آوری شد.
یافته ها: کوتاه و پهن شدگی پرزهای روده، زخم مخاط، نفوذ سلول های التهابی، خونریزی غشاء پایه روده همراه با نکروز سلول های اپیتلیوم و کنده شدن آن ها در گروه دریافت کننده متوترکسات مشاهده گردید. فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در گروه دریافت کننده متوترکسات کاهش (p<0.05)، اما در گروه دریافت کننده توام متوترکسات و زردچوبه فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز افزایش معنی داری را نسبت به گروه دریافت کننده متوترکسات نشان داد (p<0.05). متوترکسات پراکسیداسیون لیپیدی را افزایش (p<0.05) ولی عصاره زردچوبه باعث کاهش آن شد (p<0.05).
نتیجه گیری و بحث: این نتایج نشان می دهد که زردچوبه می تواند روده کوچک موش صحرایی را در مقابل آسیب های ناشی از متوترکسات محافظت کند. به نظر می رسد که این اثرات حفاظتی زردچوبه به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی آن باشد.