مقاله تاثیر حذف برگ های مختلف سه رقم آفتابگردان روغنی (.Helianthus annus L) بر عملکرد و خصوصیات طبق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر حذف برگ های مختلف سه رقم آفتابگردان روغنی (.Helianthus annus L) بر عملکرد و خصوصیات طبق
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله حذف برگ
مقاله اجزای عملکرد
مقاله آفتابگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطیبی آسا
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: آبادی خواه ده علی دانیال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه نقش برگ های قسمت های مختلف ساقه آفتابگردان (Helianthus annus L.) بر صفات مورد مطالعه، آزمایشی در بهار سال ۱۳۸۸ در اراضی روستای امیران شهرستان اردستان به اجرا گذاشته شد. ارقام مورد آزمایش سه هیبرید آلستار، هایسون و ایروفلور بودند که در یک آزمایش کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارهای حذف برگی در شروع مرحله گرده افشانی طبق (R5) انجام گرفت و اثرات پنج تیمار، عدم حذف برگ (شاهد)، حذف برگ ۱/۳ فوقانی، ۱/۳ میانی، تحتانی ساقه و حذف کل برگ ها مورد مطالعه قرار گرفت. درصد دانه های خالی در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد روغن، عملکرد روغن مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ارقام مورد مطالعه از نظر شاخص برداشت در سطح احتمال ۱% و از نظر عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی دار داشتند. صفات درصد دانه های خالی، درصد روغن و عملکرد روغن، اختلاف معنی داری نشان ندادند. همچنین اثر متقابل رقم و حذف برگ تنها بر صفات درصد دانه های خالی در طبق معنی دار بود. صفت درصد روغن دانه فقط تحت تاثیر سطح حذف کامل برگ ها قرار گرفت. حذف کامل برگ ها درمقایسه با شاهد بیشترین کاهش را در صفات مورد مطالعه نشان داد. در بین تیمارهای مورد مطالعه، حذف برگ های ۱/۳ میانی ساقه کاهش بیشتری را نسبت به حذف برگ های تحتانی و فوقانی آن در پی داشت.