مقاله تاثیر حاد تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی و UCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۶۵۷ تا ۱۶۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر حاد تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی و UCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله آیریزین
مقاله ژن UCP1
مقاله ژن FNDC5

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قائدی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهخدا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغییر فنوتیپ بافت چربی بر اثر تمرین، تئوری جدیدی است که به تازگی مطرح شده و شناسایی ساز و کار سلولی ملکولی آن در حال بررسی است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر حاد تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضله نعلی و UCP1 بافت چربی زیر جلدی شکمی در موش های صحرایی نر بود.
روش ها: ۱۶ سر موش صحرایی با میانگین وزن ۲۰٫۳۱±۲۲۱٫۰۰ گرم و در سن ۸ هفتگی به طور تصادفی به دو گروه شاهد و تمرینی تقسیم شدند. گروه تمرینی روی نردبان های مخصوص به ارتفاع ۱٫۲ متر با حمل یک وزنه به میزان ۵۰ درصد وزن بدن که به دم آن ها بسته شد، تمرین را در ۳ نوبت ۵ تکراری با ۳ دقیقه استراحت بین نوبت ها و یک دقیقه بین تکرارها انجام دادند. جهت اندازه گیری میزان آیریزین پلاسما از روش ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) و برای بررسی بیان نسبی mRNA ژن های FNDC5 و UCP1 از روش Real-time polymerase chain reaction)) Real-time PCR استفاده شد. از آزمون آماری t مستقل به منظور بررسی تفاوت گروه ها استفاده گردید.
یافته ها: میزان پروتئین آیریزین پلاسما پس از یک جلسه تمرین مقاومتی افزایش معنی دار یافت (P<0.001،t=9.42 ). همچنین، میزان بیان نسبی mRNA ژن های FNDC5 t=4.62, P<0.001)) و UCP1 (t=10.43, P<0.001) پس از تمرینات افزایش معنی دار یافت.
نتیجه گیری: گرچه مطالعه بر روی این تئوری در آغاز راه است اما از نتایج حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که احتمال دارد، تمرینات مقاومتی از طریق ترشح مایوکاین هایی مانند آیریزین باعث بهبود ترکیب بدنی از طریق افزایش تبدیل میزان چربی ها سفید به قهوه ای گردد.