مقاله تاثیر جویدن آدامس در بهبود ایلیوس پارالتیک بعد از کله سیستکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر جویدن آدامس در بهبود ایلیوس پارالتیک بعد از کله سیستکتومی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایلیوس
مقاله کله سیستکتومی
مقاله جویدن آدامس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیله ورزاده مطهره
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی افضل
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری سعادت
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتی فوزیه
جناب آقای / سرکار خانم: حسین رضایی حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: ایلیوس پارالتیک بعد از عمل جراحی شکمی موجب اتساع شکم، درد، تجمع گاز، تهوع و استفراغ می شود. جویدن آدامس یکی از روش هایی است که می تواند باعث افزایش حرکت های روده و کاهش طول مدت فلجی گذرا شود.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر جویدن آدامس بدون قند در بهبود ایلیوس بعد از عمل جراحی کله سیستکتومی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر روی ۴۰ بیمار کاندید کله سیستکتومی انجام شد. بیماران پس از جراحی به طور تصادفی در دو گروه مداخله (جویدن آدامس) و شاهد قرار گرفتند. بیماران گروه مداخله پس از هوشیاری کامل سه بار در روز و هر بار یک ساعت آدامس های بدون قند می جویدند، ولی در گروه شاهد مداخله ای انجام نشد. سپس در هر دو گروه، اولین صدای روده ای و زمان دفع گاز و مدفوع ثبت شد. داده ها با آزمون آماری تی تحلیل شدند.
یافته ها: در گروه مداخله و شاهد زمان اولین دفع گاز به ترتیب ۱۲٫۸±۲۱٫۰۵ ساعت در برابر ۱۵٫۹±۴۰٫۸ ساعت، زمان دفع مدفوع به ترتیب ۲۹٫۸±۳۸٫۱ ساعت در برابر ۱۸٫۶±۵۸٫۲۵ ساعت و اولین صدای روده ای ۱٫۰۲±۴ ساعت در برابر ۱٫۳±۴٫۹ ساعت بود که در هر سه مورد اختلاف معنی داری در بین دو گروه مشاهده شد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، جویدن آدامس روشی موثر، مفید و ارزان در بهبود ایلیوس پارالتیک بعد از کله سیستکتومی است.