مقاله تاثیر جلسات آموزش مهارت های زندگی بر وضعیت رضایت زناشویی پرسنل پرستاری زن شاغل در بیمارستان هاجر (س) شهرکرد: یک مطالعه کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر جلسات آموزش مهارت های زندگی بر وضعیت رضایت زناشویی پرسنل پرستاری زن شاغل در بیمارستان هاجر (س) شهرکرد: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله مهارت های زندگی
مقاله رضایت زناشویی
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروین ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: امینیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی وردنجانی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رضایت زناشویی از جمله عوامل مرتبط با سلامت روان و استرس شغلی پرستاران است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر جلسات آموزش مهارت های زندگی بر وضعیت رضایت زناشویی پرسنل پرستاری زن شاغل در بیمارستان هاجر(س) شهرکرد انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی که از نوع پیش آزمون
، پس آزمون بود، ۴۳ نفر از پرسنل پرستاری زن شاغل در بیمارستان هاجر(س) شهرکرد در سال ۱۳۹۰ به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه مشخصات فردی و فرم کوتاه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بودند. به منظور ارزیابی اثر آموزش مهارت های زندگی در افزایش رضایت زناشویی، در ابتدا و یک ماه پس از آموزش، پرسشنامه رضایت زناشویی توسط پرستاران تکمیل شد و میزان رضایت در دو مرحله آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمرات رضایت زناشویی قبل از مداخله،
۱۳۵٫۰۹±۲۳٫۶ و پس از مداخله ۱۷۹٫۹۳±۲۲٫۷۵ بود که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (P≤۰٫۰۰۱)؛ لذا مداخله موجب ارتقا وضعیت رضایت زناشویی پرستاران شد. در بین عوامل دموگرافیک تنها سن با رضایت زناشویی ارتباط معناداری نشان داد (P=0.018 و r=0.498).
نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی تاثیر مثبتی در افزایش رضایت زناشویی پرستاران زن داشت؛ لذا پیشنهاد می گردد که آموزش مهارت های زندگی برای پرستاران متاهل به طور دوره ای انجام شود.