مقاله تاثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیت هضم و عملکرد گاوهای شیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم دامی ایران از صفحه ۴۶ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیت هضم و عملکرد گاوهای شیری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیلاژ سورگوم شیری
مقاله سیلاژ ذرت
مقاله عملکرد
مقاله قابلیت هضم
مقاله گاو شیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خوروش محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: المدرس عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، مطالعه اثرات جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیت هضم، عملکرد تولیدی، فراسنجه های شکمبه ای و رفتارهای تغذیه ای گاوهای شیری بود. بدین منظور، سیلاژ سورگوم شیرین در نسبت های صفر (شاهد)، ۳۳٫۳، ۶۶٫۶ و ۱۰۰ درصد ماده خشک جایگزین سیلاژ ذرت شد. تیمارها به طور تصادفی به ۸ راس گاو هلشتاین با میانگین تولید شیر ۳۵٫۵ کیلوگرم در روز در قالب طرح آزمایشی مربع لاتین ۴×۴ (تکرارشده در ۴ دوره ۲۱ روزه) اختصاص داده شدند. در این مطالعه مصرف ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده های خنثی و اسیدی بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت، ولی همه سطوح جایگزینی باعث کاهش قابلیت هضم این ترکیبات شد. با این وجود، تفاوت تولید و ترکیبات شیر معنی دار نشد. در تیمار شاهد، مقدار اسیدهای چرب فرار تولیدی شکمبه بالاتر بود، ولی مقدار pH و نیتروژن آمونیاکی شکمبه بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. همچنین، جایگزینی باعث افزایش معنی دار زمان نشخوار کردن در تیمار ۱۰۰ درصد سیلاژ سورگوم شیرین نسبت به تیمار شاهد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که سیلاژ سورگوم شیرین پتانسیل جایگزینی با سیلاژ ذرت را بدون اثرات منفی بر مصرف خوراک و تولید شیر داشت.