مقاله تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر حفظ داوطلبی در ورزش دانشجویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۶۳ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر حفظ داوطلبی در ورزش دانشجویی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انجمن ورزش دانشجویی
مقاله جامعه پذیری سازمانی
مقاله حفظ داوطلبان
مقاله داوطلب ورزشی
مقاله همکاری داوطلبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلاته سیفری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: کوزه چیان هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدیعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق تعیین اثر جامعه پذیری سازمانی بر تمایل به ادامه همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی کلان شهر تهران بود که با روش تحقیق توصیفی – زمینه یابی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه تحقیق، کلیه داوطلبان انجمن های ورزش دانشجویی دانشگاه های آموزش عالی کلان شهر تهران بود (n= 550). به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس و برای تعیین تعداد نمونه از جدول تعیین حجم نمونه مورگان استفاده شد و از ۲۸۶ نفر اطلاعات جمع آوری شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی (OSQ)، پرسشنامه تمایل به ادامه همکاری داوطلبی (ICQ) و پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک استفاده شد. از آمار توصیفی و مدلیابی معادلات ساختاری با تاکید بر نرم افزار AMOS/18 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جامعه پذیری سازمانی با ضریب مسیر ۰٫۳۸ بر تمایل به ادامه همکاری اثرگذار است. به طور کلی جامعه پذیری نقش مهمی در حفظ داوطلبان ورزش دانشجویی دارد.