مقاله تاثیر تک مرحله ای مکمل یاری کافئین بر پاسخ CK و IL-6 مردان غیرفعال به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر تک مرحله ای مکمل یاری کافئین بر پاسخ CK و IL-6 مردان غیرفعال به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کافئین
مقاله CK
مقاله لاکتات
مقاله IL-6
مقاله فعالیت هوازی وامانده ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی قراخانلو بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: آمقانی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: کافئین عضوی از خانواده داروهای متیل گزانتین هاست که بیشتر عملکرد ورزشی را تسهیل می کند. بیان شده است که کافئین به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی می تواند در محافظت از آسیب های سلولی موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تک مرحله ای مکمل یاری کافئین بر پاسخ CK،  IL-6و لاکتات مردان غیرفعال به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز می باشد.
مواد و روش ها: ۲۰ مرد غیرفعال، سالم و غیرسیگاری پس از همگن سازی انتخاب و سپس به شکل تصادفی به دو گروه شاهد و مکمل تقسیم شدند. آزمون ورزشی شامل دویدن فزاینده روی نوارگردان تاحد واماندگی بود (تست بروس). یک ساعت قبل از اجرای آزمون اصلی در یک طرح دو سویه کور آزمودنی های گروه مکمل ۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کافئین و گروه شاهد نیز همزمان به همان میزان سلولز دریافت کردند. عمل خون گیری در قبل و بلافاصله پس از اجرای آزمون از ورید آنتی کوبیتال گرفته شد. پس از سانتریفوژ و تهیه سرم مقادیر شاخص های لاکتات،
CK به روش اسپکتروفتومتریک و IL-6 به روش الآیزا در سرم مورد سنجش قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه آمیخته و تی همبسته استفاده شد. سطح معناداری در سطح آلفای ۵ درصد در نظر گرفته شد و از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون آماری نشان داد که مقادیر پس آزمون لاکتات خون، کراتین کیناز و اینترلوکین-۶ در هر دو گروه شاهد و مکمل نسبت به مقادیر پیش آزمون افزایش معنی داری داشت (P>0.05). همچنین، نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که مکمل کافئین بر تغییرات اینترلوکین-۶ سرمی مردان غیرفعال بدنبال فعالیت هوازی وامانده ساز تاثیر معنی داری دارد (P>0.05)، اما در مورد شاخص های کراتین کیناز و لاکتات تاثیر معنی داری مشاهده نگردید (p<0.05).
نتیجه گیری: بر طبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر احتمال می رود مصرف مکمل کافئین قبل از فعالیت هوازی وامانده ساز بر التهاب و آسیب عضلانی مردان غیرفعال تاثیر مثبت دارد.