مقاله تاثیر تیمار مدت زمان چینه سرمایی بر تغییرات جوانه زنی بذر گونه محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۴۳۱ تا ۴۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تیمار مدت زمان چینه سرمایی بر تغییرات جوانه زنی بذر گونه محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چینه سرمایی
مقاله جوانه زنی
مقاله محلب
مقاله بذر
مقاله جنگل های زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوتی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری نیا مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill یکی از گونه های درختی مهم موجود در جنگل های زاگرس می باشد از جمله گونه هایی است که بیشترین خطر نابودی متوجه آن می باشد. در این بررسی، تاثیر تیمارهای مختلف سرما دهی (با توجه به رویش محلب در ارتفاعات فوقانی)، مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای مورد بررسی شامل: ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۲ هفته استراتیفه سرد (در حالت های با و بدون پوسته) بودند. نتایج این بررسی نشان داد بین تیمار های مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.01) و تیمار ۲۲ هفته استراتیفه سرد دارای بیشترین میانگین جوانه زنی (۶۱٫۵ درصد) است. کمترین میزان جوانه زنی در تیمار ۸ هفته استراتیفه سرد صورت گرفت و در تیمارهای شاهد و ۴ هفته استراتیفه سرد، جوانه زنی مشاهده نشد. بیشترین قدرت جوانه زنی نیز در تیمار ۲۲ هفته استراتیفه سرد و کمترین میزان آن در تیمار ۴ هفته استراتیفه سرد صورت گرفت.