مقاله تاثیر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی (مقایسه ایران و کشورهای منتخب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم اقتصادی از صفحه ۷۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی (مقایسه ایران و کشورهای منتخب)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه گردشگری
مقاله رشد اقتصادی
مقاله کشورهای صادرکننده نفت
مقاله دریافتیهای ناشی از گردشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت گردشگری مجموعه ای پیچیده از خدمات گوناگون است که سرمنشا بسیاری از آنها در رشد و توسعه اقتصاد ملی (زیربنایی و روبنایی) می باشد. مجموعه این صنعت پیچیده، فرصت های اشتغال گوناگونی را در بخش های مختلف ایجاد می کند و به طور مستقیم می تواند در تولید و تجارت دیگر خدمات (نظیر حمل و نقل، هتلداری و …) تاثیر بگذارد. در این تحقیق به بررسی آماری تاثیر توسعه گردشگری بر رشد تولید ناخالص داخلی (مقایسه ایران و کشورهای منتخب) از طریق برآورد به روش داده های تابلویی، در دو آزمون اول و دوم کشورهای منتخبی از خاورمیانه عبارت بودند از: پاکستان، ترکیه، ایران، عربستان، امارات، کویت، لبنان، اردن، مصر و قطر که در بازه زمانی ۲۰۰۸-۱۹۹۵ مورد آزمون واقع شدند. و برای پنج کشور صادرکننده نفت از کشورهای منتخب شامل ایران، عربستان، امارات، کویت و قطر از متغیر دامی استفاده نمودیم. در هر چهار آزمون با توجه آماره های مورد محاسبه استفاده از روش اثرات ثابت کارایی بیشتری داشت. آزمون فرضیه اول بیانگر این بود که «توسعه صنعت گردشگری تاثیر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه خاورمیانه دارد.» که با توجه به این نکته که ضریب دریافتیهای ناشی از گردشگری و ضریب تعداد گردشگر وارد شده به کشور در هر چهار آزمون مثبت و معنی دار بودند بنابراین این فرضیه تایید می گردد. همچنین با توجه به این نکته که هم ضریب دریافتیهای حقیقی ناشی از گردشگری و هم ضریب تعداد گردشگر ورودی در هر دو آزمونی که از متغیر مجازی استفاده شد برای کشورهای صادرکننده نفت کمتر از کشورهای وارد کننده نفت در منطقه خاورمیانه می باشد، فرضیه «در کشورهای صادرکننده نفت صنعت گردشگری اثرکمتری روی رشد اقتصادی دارد» نیز تایید می گردد.