مقاله تاثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع درآمد
مقاله تورم
مقاله شاخص جینی
مقاله دهک های درآمدی
مقاله سیاست های جبرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمیجانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث توزیع درآمد یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی به شمار می رود و در این زمینه تحقیقات بسیاری در تمام کشورها صورت گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی دولت می باشد. در این خصوص از الگوهای عوامل موثر بر ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی استفاده شد، الگوی ضریب جینی با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) و الگوی عوامل موثر بر بیستک ها با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل شاخص جینی نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم ۱۰ درصد گروه درآمدی بالا به ۱۰ درصد فقیر روی نابرابری تاثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم ۴۰ درصد فقیر نابرابری بهبود می یابد. به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر تاثیر متغیرها بر نابرابری از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر می شود و افزایش در سهم ۴۰ درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری می انجامد.