مقاله تاثیر تنظیم کننده رشد فورکلرفنورون (CPPU) بر ویژگی های کمی و کیفی گل رز بریدنی رقم آوالانش (Rosa hybrida cv. Avalanche) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنظیم کننده رشد فورکلرفنورون (CPPU) بر ویژگی های کمی و کیفی گل رز بریدنی رقم آوالانش (Rosa hybrida cv. Avalanche)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویش جوانه
مقاله خصوصیات کیفی
مقاله خصوصیات کمی
مقاله سیتوکینین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قیسوندی روناک
جناب آقای / سرکار خانم: مطلوبی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: زارع نهندی فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر تنظیم کننده رشد فورکلرفنورون (CPPU) بر خصوصیات کیفی گل رز بریدنی رقم آوالانش (Rosa hybrida cv. Avalanche)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش، فاکتور اول شامل غلظت تنظیم کننده رشد CPPU در چهار سطح (صفر، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر) و فاکتور دوم مکان کاربرد CPPU (روی جوانه و بالای جوانه همراه با برش سطحی یک سانتی متری بالای پوست شاخه) بود. نتایج نشان داد که تاثیر CPPU بر رویش جوانه، زمان گل دهی، طول و قطر شاخه گل، قطر گل، تعداد میانگره و وزن تر و خشک شاخه گل در سطح احتمال ۱% معنی دار است. سریع ترین زمان رویش جوانه و گل دهی و هم چنین بیشترین طول و قطر شاخه گل و وزن تر و خشک شاخه در تیمار ۵۰ میلی گرم در لیتر CPPU به دست آمد. با این حال، مکان کاربرد CPPU روی شاخه، تاثیر معنی داری بر صفات مورد بررسی نشان نداد. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، کاربرد تنظیم کننده رشد CPPU می تواند سبب افزایش نمو جوانه های تحتانی و بهبود خصوصیات کیفی شاخه های گل رز هیبرید گردد.