مقاله تاثیر تنش کم آبی و مصرف سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۸۹ تا ۳۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش کم آبی و مصرف سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کمبود آب
مقاله سالیسلیک اسید
مقاله عملکرد دانه
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقبای حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل آبیاری در سه سطح آبیاری کامل (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله شیری شدن و مرحله خمیری شدن دانه، سالیسیلیک اسید در دو سطح با مصرف به مقدار یک میلی مولار و بدون مصرف و دو رقم الوند و شهریار، طرح آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود. نتایج نشان داد با قطع آبیاری در مرحله شیری و خمیری دانه عملکرد دانه به ترتیب ۲۴% و ۱۵% کاهش یافت. مصرف اسید سالیسیلیک در شرایط آبیاری مطلوب، قطع آبیاری در مرحله شیری و خمیری دانه عملکرد دانه را به ترتیب ۷٫۲، ۷ و ۸٫۷% نسبت به شاهد افزایش داد. بیشترین عملکرد دانه معادل ۳۶۹۸ کیلوگرم در هکتار از تیمار آبیاری مطلوب، مصرف سالیسیلیک اسید در رقم الوند حاصل شد. در شرایط قطع آبیاری بیشترین عملکرد دانه معادل ۳۳۷۸ کیلوگرم در هکتار از اثر متقابل تیمار قطع آبیاری در مرحله خمیری، مصرف سالیسیلیک اسید در رقم شهریار به دست آمد. نتایج آزمایش نشان داد مصرف اسید سالیسیلیک ممکن است تا حدی اثرات تنش کم آبی را کاهش دهد.