مقاله تاثیر تنش شوری و کاربرد روی بر محتوای کلروفیل، پروتئین های محلول، رشد، عملکرد و مواد معدنی در گیاه سویا (.Glycine max L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش شوری و کاربرد روی بر محتوای کلروفیل، پروتئین های محلول، رشد، عملکرد و مواد معدنی در گیاه سویا (.Glycine max L)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین های محلول
مقاله رشد و عملکرد
مقاله روی
مقاله سویا
مقاله شوری
مقاله کلروفیل
مقاله مواد معدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ویسانی وریا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سی و سه مرده عادل
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی هیمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوری خاک یکی از مهم ترین تنش های غیرزیستی است که باعث کاهش شدید عملکرد و کیفیت محصول گیاهان زراعی می شود. در راستای بررسی اثرات تنش شوری بر عملکرد و کیفیت محصول گیاهان زراعی یک آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور، شامل شوری در چهار سطح (۰، ۳۳، ۶۶ و ۹۹ میلی مولار کلرید سدیم) و کاربرد کود روی در دو سطح (۰ و ۱۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان اجرا شد. نتایج به دستامده نشان داد که تیمارهای آزمایشی، اثر معنی داری بر صفات وزن تر و خشک اندام هوایی، عملکرد، محتوای کلروفیل، پروتئین های محلول برگ و ریشه، غلظت پتاسیم (K)، سدیم (Na) و فسفر (P) برگ داشتند. کاربرد کود روی تاثیر معنی داری بر غلظت فسفر (P) و سدیم (Na) برگ گیاه سویا نداشت. شوری باعث کاهش وزن تر و خشک اندام های هوایی، عملکرد، پروتئین های محلول ریشه و برگ و محتوای کلروفیل در هر سه مرحله رشد (قبل از گلدهی، بعد از گلدهی و پرشدن دانه) شد، درحالی که کاربرد روی، این پارامترها را افزایش داد. تحت شرایط تنش شوری، غلظت پتاسیم و فسفر ساقه به طور معنی داری کاهش پیدا کردند، درحالی که غلظت سدیم برگ افزایش پیدا کرد.