مقاله تاثیر تنش سرما بر شدت فتوسنتز، پراکسیداسیون لیپید، محتوای کلروفیل و پرولین در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۷۱۷ تا ۷۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش سرما بر شدت فتوسنتز، پراکسیداسیون لیپید، محتوای کلروفیل و پرولین در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرابیدوپسیس تالیانا
مقاله حساس به سرما
مقاله مقدار کلروفیل
مقاله کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II
مقاله پرولین
مقاله مالون دی آلدهید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری نژاد رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شکسته بند رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: قراری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور فهم برخی مکانیسم های فیزیولوژیک حساسیت به سرما در گیاهان، اثرات تنش سرما و تیمار سرما روی مقدار کلروفیل، پرولین، مالون دی آلدهید و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II گیاه آرابیدوپسیس تالیانا بررسی شد. گیاهان وحشی و جهش یافته ها (chs1-1، chs1-2، chs2-1 و chs2-2) پس از ۴ هفته رشد در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد (شاهد) به مدت ۱ هفته در معرض تیمارهای دمای پایین (شاهد (۲۳ درجه سانتی گراد)، تیمار سرما (۱۳ درجه سانتی گراد) و تنش سرما (۴ درجه سانتی گراد)) قرار گرفتند. نتایج کاهش معنی داری در کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II و مقدار کلروفیل همه جهش یافته ها را تحت تیمار سرما در مقایسه با شاهد و تنش سرما نشان داد. جهش یافته های chs1-1 و chs1-2 کمترین مقدار کلروفیل و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستمІІ  را در میان جهش یافته های بررسی شده داشتند. مقدار پرولین در همه جهش یافته ها و همچنین در گیاه وحشی با تنش سرما و تیمار سرما در مقایسه با کنترل افزایش یافت. مقدار مالون دی آلدهید ساقه و برگ جهش یافته ها تحت تیمار سرما نسبت به ۲ تیمار دیگر به طور چشم گیری تغییر کرد. افزایش پراکسیداسیون لیپید در ۲ جهش یافته chs1-1 و chs1-2 نسبت به ۲ جهش یافته دیگر بارز بود. نتایج نشان داد که جهش یافته های chs1-1 و chs1-2 بیشترین حساسیت را در مقایسه با دیگر گیاهان جهش یافته نسبت به تیمار سرما دارند بنابراین احتمالا برخی آسیب ها در سیستم های فتوسنتزی و / یا در متابولیسم پرولین ناشی از جهش در این گیاهان منجر به حساسیت نسبت به تیمار سرما شده است.