مقاله تاثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۶۶۶ تا ۶۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همیشه بهار (.Calendula officinalis L)
مقاله تنش خشکی
مقاله کود زیستی
مقاله ازتوباکتر
مقاله مقدار عصاره
مقاله محتوی رنگریزه های فتوسنتزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده چیمه لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی حشمت
جناب آقای / سرکار خانم: بستانی عبدالامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و نیتروکسین بر عملکرد گل، اجزاء عملکرد، رنگریزه های فتوسنتزی و میزان پرولین گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)، مطالعه ای در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب تهران انجام شد. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار و در سال زراعی ۸۹-۹۰ اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل خشکی به عنوان فاکتور اصلی (-۱ پتانسیل رطوبت خاک ۰٫۵ اتمسفر به عنوان شاهد و ظرفیت زراعی (FC)، -۲ پتانسیل ۳٫۵ اتمسفر به عنوان تنش ملایم، -۳ پتانسیل ۶٫۵ اتمسفر به عنوان تنش نسبتا شدید و -۴ پتانسیل ۱۰ اتمسفر به عنوان تنش شدید) از مرحله ۴ برگی و کاربرد کود زیستی نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی (-۱ شاهد (بدون اعمال تیمار)، -۲ اختلاط دو لیتر در هکتار کود زیستی نیتروژنه همراه با آب آبیاری و -۳ تلقیح دو لیتر در هکتار کود زیستی نیتروژنه به صورت بذرمال) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که خشکی، کاربرد کود زیستی و اثر برهمکنش آنها بر ارتفاع بوته، عملکرد گل، محتوی رنگریزه های فتوسنتزی، محتوی پرولین و درصد عصاره گل تاثیر معنی داری (p£۰٫۰۱) داشت. به طوری که بیشترین عملکرد گل (۵۷۴٫۴۶ کیلوگرم در هکتار) و میزان عصاره (%۲۲٫۷۹) در شرایط پتانسیل رطوبت خاک ۰٫۵ اتمسفر حاصل شد. همچنین بیشترین ارتفاع بوته (۲۷٫۱۱ سانتی متر) و محتوی رنگریزه های فتوسنتزی (۱۷٫۵۹) نیز در تنش ملایم (۳٫۵ اتمسفر) حاصل شد و محتوی پرولین در تیمار آبیاری مطلوب (ظرفیت مزرعه)، %۴۷ کمتر از خشکی نسبتا شدید (۶٫۵ اتمسفر) بود. بر اساس نتایج، بیشترین ارتفاع بوته، عملکرد گل، محتوی پرولین و مقدار عصاره گل از کاربرد کود زیستی به صورت بذرمال حاصل شد. به طور کلی نتایج نشان داد که گیاه دارویی همیشه بهار می تواند همگام با کاربرد ۲ لیتر کود زیستی نیتروکسین به صورت بذرمال سطوح نسبتا شدید خشکی (۶٫۵ اتمسفر) را تحمل نماید.