مقاله تاثیر تنش خشکی و پاکلوبوترازول بر میزان تجمع فلاونوئیدها و عناصر معدنی در گیاه کلزا (.Brassica napua L) در شرایط کشت درون شیشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱۲ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش خشکی و پاکلوبوترازول بر میزان تجمع فلاونوئیدها و عناصر معدنی در گیاه کلزا (.Brassica napua L) در شرایط کشت درون شیشه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاکلوبوترازول
مقاله تنش خشکی
مقاله عناصر معدنی
مقاله کشت درون شیشه ای
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموبیگی مهری
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی زاده رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش خشکی به عنوان یک عامل محدودکننده تولیدات گیاهی است. در این پژوهش نقش پاکلوبوترازول در بهبود یا کاهش اثرات سوء تنش خشکی در گیاه کلزا در شرایط کشت درون شیشه ای بررسی شد. بذرهای گیاه کلزا پس از ضدعفونی، در محیط کشت MS حاوی غلظت های ۰، ۴ و ۸ درصد وزنی مانیتول (سطوح مختلف خشکی) و غلظت های ۰، ۱۰ و ۲۰ پی پی ام پاکلوبوترازول کشت گردیدند. تنش خشکی سبب کاهش درصد جوانه زنی و همچنین وزن تر اندام هوایی و ریشه گردید. ولی تیمار با پاکلوبوترازول این پارامترها را در شرایط تنش خشکی به طور معنی داری افزایش داد. محتوای فلاونوئیدها و آنتوسیانین ها تحت تنش خشکی و تیمار پاکلوبوترازول به طور معنی داری افزایش یافت. تیمار پاکلوبوترازول موجب کاهش تجمع سدیم در اندام هوایی و ریشه و کلسیم در اندام هوایی تحت شرایط تنش خشکی گردید و مقدار پتاسیم اندام هوایی و ریشه و کلسیم ریشه را به میزان کمتری کاهش داد. در مجموع کاربرد پاکلوبوترازول در محیط کشت برای رفع آسیب ناشی از تنش خشکی در گیاه کلزا موثر بود.