مقاله تاثیر تنش خشکی و مقادیر کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک ذرت دانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش خشکی و مقادیر کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک ذرت دانه ای
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تنش خشکی
مقاله کود نیتروژن
مقاله شاخص های فیزیولوژیک
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طریق الاسلامی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی اکبربوجار مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اویسی میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تاثیر تنش خشکی و مقادیر کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک ذرت دانه ای رقم سینگل کراس (SC704) 704، آزمایشی در بهار و تابستان سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا واقع در روستای قلعه سین با استفاده از طرح کرت های خردشده، در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گردید. مقادیر ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر به عنوان فاکتور اصلی و سطوح کود نیتروژن ۸۰، ۱۳۰، ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. شاخص های رشد فیزیولوژیک تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند. با افزایش تنش خشکی از ۵۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر به ۲۰۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر افزایش قابل ملاحظه ای در میزان شاخص سطح برگ، سرعت رشد گیاه، سرعت رشد نسبی، تولید فتوسنتزی خالص یا جذب خالص، نسبت سطح برگ و نسبت وزن برگ بوجود آمد. با افزایش تنش خشکی از ۵۰ به ۱۰۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر و همچنین ۱۵۰ به ۲۰۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نشد. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش کود نیتروژن از ۸۰ به ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص باعث افزایش قابل ملاحظه ای در میزان شاخص سطح برگ، سرعت رشد گیاه بوجود آمد. در میان شاخص های رشد فیزیولوژیک جذب و تحلیل خالص، نسبت سطح برگ و نسبت وزن برگ کمتر تحت تاثیر کود نیتروژن قرار گرفت. با توجه به اهمیت شاخص سطح برگ، آهنگ رشد گیاه و سرعت رشد نسبی در افزایش عملکرد می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از عملکرد دانه در نتیجه کاهش تنش خشکی، مربوط به بهبود شاخص های فیزیولوژیک ذکر شده می باشد.