مقاله تاثیر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های جوانه زنی دو رقم ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های جوانه زنی دو رقم ذرت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید سالیسیلیک
مقاله جوانه زنی
مقاله خشکی
مقاله ذرت
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهری فر پروین
جناب آقای / سرکار خانم: لاری یزدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زاجی بیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش خشکی یکی از فاکتورهای محیطی محدودکننده بسیار مهم در تولید محصولات کشاورزی می باشد. تحقیقات نشان می دهد که اسید سالیسیلیک نقش مهمی را در جوانه زنی و تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه ایفا می نماید. این مطالعه با هدف بررسی اثر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی دو رقم ذرت و مقایسه آنها از نظر تحمل خشکی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. عامل ها شامل تنش خشکی در ۶ سطح شامل صفر (آب مقطر)، ۲-، ۴-، ۶-، ۸- و ۱۰- مگاپاسکال و اسید سالیسیلیک نیز در غلظت های صفر و ۰٫۲ میلی مول بودند. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر تمام صفات مورد مطالعه شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، نرخ جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر وخشک ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک دانه رست معنی دار بود. با افزایش تنش خشکی تمام صفات به جز متوسط زمان جوانه زنی کاهش معنی داری داشتند و متوسط زمان جوانه زنی با افزایش تنش خشکی افزایش یافت. اثر اسید سالیسیلیک نیز بر همه صفات مذکور معنی دار بود. با مقایسه دو رقم مشخص شد که رقم ۶۴۷ نسبت به رقم ۷۰۴ در مرحله جوانه زنی مقاومت بیشتری در برابر تنش خشکی دارد. همچنین استفاده از اسید سالیسیلیک موجب افزایش تحمل خشکی مرحله جوانه زنی دانه رست ها در هر دو رقم در برابر تنش خشکی و در مرحله جوانه زنی گردید.