مقاله تاثیر تنش خشکی فراهم شده توسط ارتفاع از سطح دریا، بر چهار گونه بادام وحشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۳۷۳ تا ۳۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش خشکی فراهم شده توسط ارتفاع از سطح دریا، بر چهار گونه بادام وحشی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زاگرس
مقاله نیتروژن
مقاله کلسیم
مقاله ریشه
مقاله اندام هوایی
مقاله وزن خشک و تر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبازی گوجانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نصر سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب طالبی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بادام وحشی یکی از گونه های درختچه ای مهم و با دامنه اکولوژیک وسیع در ایران است. پدیده تغییر اقلیم و خشکی و اثر آن بر اکوسیستم های جنگلی، همچنین وضعیت نامناسب اکوسیستم جنگلی زاگرس و ضرورت استفاده از گونه های درختچه ای موجب توجه به این گونه در جنگلکاری ها شده است. آگاهی از تاثیر عوامل رویشگاهی در تحمل تنش های محیطی موجب موفقیت بیشتر برنامه های اجرایی احیای جنگل ها خواهد شد. برای دستیابی به اثر عامل رویشگاهی ارتفاع از سطح دریا بر مقاومت به خشکی چهارگونه بادام وحشی شاملA. arabica, A. scoparia, A. haussknechtii, Amygdalus eleagnifolia  بذر این گونه ها از سه کلاسه ارتفاعی شامل ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰، ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ و بالاتر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا در رویشگاه کره بس جمع آوری و پس از تیمار در کیسه های نایلونی کشت و نهال ها پس از دو ماه و با استفاده از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) و با چهار سطح خشکی شامل شاهد، ۰٫۴-، ۰٫۸- و ۱٫۲- مگاپاسکال با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار (هر تکرار ۵ نهال)، تحت آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد با تشدید تنش خشکی ناشی از افزایش غلظت PEG در آب آبیاری از طول نهال، طول اندام هوایی و وزن تر و خشک نهال ها کاسته شده و بر وزن تر ریشه افزوده شده بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که از بین عناصر ماکرو، با اعمال تیمارهای خشکی بر مقادیر نیتروژن و کلسیم با کاهش فشار اسمزی افزوده شد و کمترین اندازه این عناصر در نهال های تیمار شاهد اندازه گیری شد. همچنین نتایج نشان داد که از بین کلاسه های ارتفاعی، نهال های کلاسه ارتفاعی پایین (۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ متر بالاتر از سطح دریا) بیشترین مقادیر عامل های رویشی و در مقابل، نهال های حاصل از بذر پایه های مادری ارتفاعات فوقانی (بالاتر از ۲۰۰۰ متر) کمترین مقادیر را نشان دادند. البته از میان گونه های مورد تحقیق گونه .خشکی A. Arabica تحت تنش خشکی بیشترین مقادیر عامل های رویشی را نشان داد و به نظر می رسد که کمتر تحت تاثیر خشکی قرار گرفته بود، در نتیجه مقاومترین گونه به شرایط خشکی بود.