مقاله تاثیر تنش خشکی بر تبادلات گازی و روابط آبی ارقام لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش خشکی بر تبادلات گازی و روابط آبی ارقام لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبادلات گازی
مقاله تنش خشکی
مقاله روابط آبی
مقاله عملکرد دانه
مقاله لوبیا قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی پایین رودپشتی میعاد
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری مالیدره عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نظری ناسی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش خشکی از عمده ترین خطرات برای تولید موفق محصولات زراعی است و از این نظر اصلاح ارقام پیشرفته و مقاوم برای مناطق خشک و نیمه خشک امری ضروری به نظر می رسد. به منظور بررسی تبادلات گازی و روابط آبی و تاثیر آن بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. دو سطح تنش و عدم تنش خشکی به عنوان عامل اصلی که تنش خشکی از مرحله گلدهی بر اساس منحنی رطوبتی خاک اعمال شد و ارقام ناز، اختر، درخشان و صیاد به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر صفات سرعت فتوسنتز، غلظت CO2 زیر روزنه ای، هدایت مزوفیلی و محتوای نسبی آب تفاوت معنی داری با هم داشتند. همچنین ارقامی که از سرعت فتوسنتز، شدت تعرق، هدایت مزوفیلی و محتوای نسبی آب بالاتر و غلظت CO2 زیر روزنه ای پایین تری در شرایط تنش خشکی برخوردار بودند عملکرد دانه بالاتری از خود نشان دادند. رقم صیاد از لحاظ سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق، هدایت مزوفیلی و محتوای نسبی آب نسبت به ارقام دیگر علائم بهتری در شرایط تنش نشان داد. ارقام ناز و درخشان آسیب پذیری بیشتری را در شرایط تنش از لحاظ صفات فوق از خود نشان دادند. همچنین رقم ناز دارای کمترین افزایش غلظت CO2 زیر روزنه ای در شرایط تنش در بین ارقام بود. عملکرد دانه با صفات سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق، هدایت مزوفیلی و محتوای نسبی آب همبستگی مثبت و معنی دار و با غلظت CO2 زیر روزنه همبستگی منفی و غیرمعنی دار از خود نشان داد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح تنش، ارقام و اثر متقابل آنها در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد دانه معنی دار بود. مقایسه میانگین عملکرد دانه اختلاف معنی داری را بین ارقام در شرایط نرمال نشان داد.