مقاله تاثیر تنش خشکی، مصرف زئولیت و سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش خشکی، مصرف زئولیت و سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان روغنی
مقاله زئولیت
مقاله سلنیت سدیم
مقاله عملکرد و اجزای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفوند پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاخانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر زئولیت و سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی آزمایشی در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل آبیاری در سه سطح ۱۰۰%، ۷۵% و ۵۰% نیاز آبی گیاه، زئولیت در سه سطح شامل صفر، ۴ و ۸ تن در هکتار و سلنیوم در دو سطح صفر و ۱۸ گرم در هکتار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثر آبیاری به صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه معادل ۳۲۲۴٫۵ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری ۱۰۰% نیاز آبی گیاه و مصرف ۸ تن در هکتار زئولیت و ۱۸ گرم در هکتار سلنیوم به دست آمد که با تیمار ۷۵% نیاز آبی گیاه توام با مصرف ۸ تن در هکتار زئولیت و ۱۸ گرم در هکتار سلنیوم با عملکردی معادل ۳۰۰۰٫۲ کیلوگرم در هکتار در یک گروه قرار گرفت. مصرف ۸ تن در هکتار زئولیت و ۱۸ گرم در هکتار سلنیوم در تیمار آبیاری ۷۵% موجب افزایش ۳۴٫۱۶% عملکرد نسبت به عدم مصرف زئولیت و سلنیوم در همین تیمار آبیاری شد، همچنین مصرف ۸ تن در هکتار زئولیت و ۱۸ گرم در هکتار سلنیوم در تیمار آبیاری ۵۰% موجب افزایش ۲۴٫۶۱% عملکرد در همین تیمار گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با آبیاری معادل ۷۵% نیاز آبی گیاه، ۸ تن در هکتار زئولیت با ۱۸ گرم در هکتار سلنیت سدیم عملکرد مطلوب حاصل می شود.