مقاله تاثیر تنش خشکی بر رشد و سیستم آنتی اکسیدان در سه رقم نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش خشکی بر رشد و سیستم آنتی اکسیدان در سه رقم نخود
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم های آنتی اکسیدان
مقاله نخود
مقاله تنش خشکی
مقاله تنش اکسیداتیو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود آب از تنش های مهم غیر زیستی است که رشد گیاه و تولید محصول را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه، تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، شاخص های رشد، میزان پرولین و H2O2 و همچنین، سرعت پراکسیداسیون لیپیدها در بافت های ساقه و ریشه سه رقم نخود (بیونیج، جم و آرمان) تحت شرایط تنش خشکی بررسی شد. وزن خشک ساقه و ریشه تحت تنش خشکی در سه رقم نخود مورد بررسی کاهش معنی داری نشان داد، ولی میزان کاهش در رقم جم در مقایسه با دو رقم دیگر به طور معنی داری بالاتر بود. تنش خشکی همچنین باعث تغییرات درخور توجهی در غلظت پرولین، مالون دی آلدئید و H2O2 ساقه در سه رقم نخود مورد بررسی شد که بسته به نوع رقم نخود متفاوت بود. فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز، پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز و کاتالاز بافت ساقه در رقم های بیونیج و آرمان افزایش معنی داری را در مقایسه با رقم جم نشان دادند. فعالیت بیشتر آنزیم های آنتی اکسیدان در رقم های بیونیج و آرمان باعث شد که در این رقم ها آسیب های اکسیداتیو به لیپیدهای غشا تحت تنش خشکی در مقایسه با رقم جم کاهش یابد. به این ترتیب، بر اساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که: رقم های بیونیج و آرمان به تنش خشکی مقاوم هستند ولی رقم جم حساس به تنش خشکی است؛ مقاومت رقم های بیونیج و آرمان به تنش خشکی با ظرفیت افزایش یافته سیستم آنتی اکسیدان برای حذف گونه های فعال اکسیژن و جلوگیری از پراکسیداسیون غشا مرتبط است.