مقاله تاثیر تمرین ورزشی اوروفارنکس- لینگولا در درمان خرو پف اولیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرین ورزشی اوروفارنکس- لینگولا در درمان خرو پف اولیه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله (لوروفارنکس لینگولا–ورزش)
مقاله خروپف کردن
مقاله نتیجه درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: کوشا عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: گرامی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی مقدم سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی پور سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: ستوا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی فتانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خروپف اولیه جزئی از اختلال تنفسی خواب محسوب می شود که درمان های پیشنهادی آن با نتایج کمتر از انتظار و پذیرش ناکافی مبتلایان همراه است. پیشنهاد شده ورزش های اروفارنژیال بتواند به عنوان گزینه ی درمانی برای بیماران با درجه های خفیف تا متوسط این اختلال بکار گرفته شود. مطالعات انجام شده در این زمینه محدود است.
هدف: تعیین اثر تمرینات ورزشی لوروفارنکس-لینگولا در درمان خرو پف اولیه مبتلایان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) شهرستان رشت
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی (پیش و پس از مداخله) تعداد ۵۳ بیمار با خروپف اولیه، مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) شهرستان رشت، به مدت ۳ ماه، ۵ روز در هفته و روزانه ۳۰ دقیقه ورزش های اوروفارنکس- لینگولا (ورزش های کام نرم، زبان، ماهیچه های دهانی صورتی) را زیر نظر گفتار درمان گر انجام دادند. شدت خروپف پیش و پس از مداخله با معیار های VAS(Visual Analoue Scale) و SSS (Snoring Scale SCore) ارزیابی وداده ها با نرم افزار آماری SPSS Ver 17 آنالیز شد.
نتایج: میانگین نمره
SSS پیش از مطالعه۷۲±۰۱٫۷ وپس از آن ۷٫۲±۰۹٫۳ و میانگین نمره VAS قبل از مطالعه 89.1±۵۴٫۸ و بعد ازمطالعه ۹۴٫۲±۶۹٫۴ بود(در هر دو مورد p=0.0001)؛هم چنین ارتباط آماری معنی داری بین مشکل با هم اتاقی ها (p=0.0001)، وضعیت زمان (p=0.0001)، مدت (p=0.0001) و وضعیت شدت صدای خر و پف (p=0.0001) قبل و بعد از مطالعه بدست آمد.
نتیجه گیری: تمرین ورزشی OPL به طور معنی دار شدت خروپف اولیه بیماران را کاهش می دهد.