مقاله تاثیر تمرین هوازی همراه با افزایش مقاومت در حرکت قفسه سینه بر کارایی تهویه و عملکردهای ریوی دانشجویان غیرفعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرین هوازی همراه با افزایش مقاومت در حرکت قفسه سینه بر کارایی تهویه و عملکردهای ریوی دانشجویان غیرفعال
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله تهویه ارادی حداکثر
مقاله کارایی تهویه
مقاله محدود کردن حرکت قفسه سینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده سلامت خالید
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کلوندی فردین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر ۴ هفته تمرین هوازی همراه با افزایش مقاومت در حرکت قفسه سینه بر کارایی تهویه و عملکردهای ریوی دانشجویان غیر فعال بود. به این منظور ۱۸ دانشجوی مرد غیرورزشکار، که برای شرکت در تحقیق داوطلب شده بودند، به دو گروه ۹ نفری (گروه تجربی با میانگین قد ۱۷۶٫۳۳ سانتی متر، وزن ۷۲٫۶۴ کیلوگرم و VO2max42.29 میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه و کنترل با میانگین قد ۱۷۳٫۸۸ سانتی متر، وزن ۷۰٫۵۵ کیلوگرم و VO2max 42.68 میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت ۴ هفته، ۳ جلسه در هفته و به مدت ۳۰ دقیقه با شدت ۷۰ تا ۸۰ درصد HRmax تحت تمرین دویدن هوازی قرار گرفتند. گروه تجربی تمرین هوازی را همراه با بستن باند الاستیکی به دور قفسه سینه و گروه کنترل تمرین هوازی را بدون استفاده از باند انجام دادند. مقاومت باند الاستیکی به حدی بود که تقریبا  10درصد FVC فرد را کاهش می داد. به منظور اندازه گیری عملکردهای ریوی از دستگاه تحلیلگر گازهای تنفسی و برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون) t مستقل و همبسته) در سطح معنی داری ۰۰٫۰۵ استفاده شد. مقایسه تغییرات دو گروه t) مستقل) نشان داد که محدود کردن حرکت قفسه سینه با استفاده از باند الاستیکی هنگام تمرین هوازی روی (P=0.008) VEmax، (P=0.04) MVV و (P=0.04) VE/VO2 دانشجویان غیرورزشکار تاثیر بیشتری نسبت به تمرین هوازی به تنهایی داشته است (۰٫۰۵>(P، اما VE/VCO2، FVC، FEV1/FVC، VO2/HR، VD/VT و فرکانس تنفس (rf) در هر دو گروه مشابه بود. به طور کلی نتایج این تحقیق آشکار ساخت که استفاده از باند الاستیکی هنگام دوره های کوتاه مدت تمرین هوازی در مقایسه با تمرین هوازی به تنهایی بر کارایی تهویه و برخی عملکردهای ریوی دانشجویان غیرورزشکار تاثیر بیشتری دارد.