مقاله تاثیر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی ادیپوکاین ها و شاخص های التهابی بیماری قلبی – عروقی مردان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی ادیپوکاین ها و شاخص های التهابی بیماری قلبی – عروقی مردان چاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله ادیپوکاین ها
مقاله شاخص های التهابی
مقاله بیمارهای کرونر
مقاله مردان چاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرپور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات اخیر در مورد عملکرد غدد درون ریز، پیچیدگی های پاتولوژیکی زیادی را در خصوص چاقی و بیماری های متابولیک آشکار ساخته است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی ادیپوکاین ها (آدیپونکتین، لپتین) و شاخص های التهابی بیماری قلبی- عروقی مردان چاق صورت گرفت.
روش بررسی: در این پژوهش که به روش نیمه تجربی انجام شد، ۲۰ مرد چاق غیرورزشکاربه صورت تصادفی در ۲ گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی پروتکل تمرین مقاومتی دایره ای را سه جلسه در هفته به مدت ۱۲ هفته اجرا کردند، در حالی که گروه کنترل از انجام برنامه تمرینی در مدت زمان اجرای پژوهش منع شدند. ۵ml خون سیاهرگی در آغاز دوره هفته ششم و پایان هفته دوازدهم جهت سنجش لپتین، آدیپونکتین، CRP IL-6 و TNF-a، از آزمودنی ها جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های گولموگروف- اسمیرنوف، واریانس مکرر، تی وابسته و مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت، و سطح معنی داری ۰٫۰۵>a در نظر گرفته شد.
یافته ها: تمرین مقاومتی موجب کاهش(p=0.002) CRP ،IL-6 (p=0.001) و لپتین (۰٫۰۰۲=p)، و افزایش آدیپونکتین (۰٫۰۰۱=p) در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل شد. همچنین میزان TNF-a پس از ۱۲ هفته تمرین مقاومتی در گروه تجربی کاهش نشان داد، که از لحاظ آماری این کاهش معنی دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد تمرینات منظم مقاومتی، به واسطه بهبود مقادیر آدیپونکتین، لپتین، CRP و IL-6 پلاسما، خطر بالقوه ابتلا به بیماری های قلبی – عروقی را کاهش می دهد و می توان از آن به عنوان درمان غیردارویی موثر برای جلوگیری از این بیماری ها استفاده نمود.