مقاله تاثیر تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد تهویه ای شناگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد تهویه ای شناگران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد تهویه ای
مقاله شناگر
مقاله تمرین عضلات دمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آستین چپ افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: تادیبی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسی تاثیر تمرین عضلات دمی بر عملکرد تهویه ای شناگران، ۱۶ نفر از اعضای تیم شنای دختران استان کرمانشاه به صورت داوطلبانه انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه ۸ نفری شبه تمرین با میانگین (سن ۱۰٫۷۵±۱٫۹۸، قد ۱۴۰٫۶۸±۱۴٫۷، وزن ۳۲٫۱۷±۱۰٫۶۱) و تجربی با میانگین (سن ۱۰٫۷۵±۲٫۱۸، قد ۱۴۳٫۶۸±۱۳٫۶۲، وزن ۳۶٫۶±۹٫۰۱) تقسیم شده و به مدت ۸ هفته (۳ جلسه در هفته، ۳۰ تنفس در هر جلسه) به تمرین پرداختند. قبل و پس از پروتکل تمرینی از شناگران آزمون اسپیرومتری به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و با استفاده از نرم افزار spss (سطح معنی داری P<0.05) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پس از اعمال تمرین عضلات دمی، مقادیر FVC،FEV1  و FEV1 / FVC در هر دو گروه نسبت به پیش آزمون تغییر معنی داری نداشته است و اختلافی میان درصد پیشرفت در گروه تجربی با شبه تمرین مشاهده نشده است. می توان نتیجه گرفت که احتمالا تمرین عضلات دمی نمی تواند عملکرد تهویه ای را در این گروه از ورزشکاران بهبود بخشد.