مقاله تاثیر تمرین استقامتی پیشرونده و مصرف مکمل سیلی مارین بر تغییرات شاخص های هماتولوژیکی در مردان سالم غیر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرین استقامتی پیشرونده و مصرف مکمل سیلی مارین بر تغییرات شاخص های هماتولوژیکی در مردان سالم غیر ورزشکار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین
مقاله سیلی مارین
مقاله گلبول سفید
مقاله گلبول قرمز
مقاله هماتوکریت
مقاله پلاکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانیان کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ۶ هفته تمرین استقامتی پیش رونده و مصرف مکمل سیلی مارین بر تغییرات شاخص های هماتولوژیکی در مردان سالم غیر ورزشکار (۲۵±۵ سال، وزن ۲۱±۸۶ کیلوگرم، قد ۱۳±۱۷۸ سانتی متر، شاخص توده بدنی ۲۷±۵) بود.
مواد و روش ها
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود و آزمودنی های آن ۲۱ نفر بوده، به صورت تصادفی در دو گروه مکمل (۱۱ نفر) و دارونما (۱۰ نفر) از بین کلیه دانشجویان مرد غیر فعال دانشگاه صنعتی شاهرود، مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از کسب رضایت نامه، هر دو گروه به مدت ۶ هفته، هم زمان تمرین استقامتی یکسان داشته و گروه تجربی مصرف مکمل سیلی مارین و گروه کنترل، دارونما دریافت نمودند. نمونه های خون قبل و بعد از دوره تمرینی و مکمل گیری به منظور اندازه گیری فاکتورهای هماتولوژیکی از آزمودنی ها گرفته شد (گلبول سفید، مونوسیت، گلبول قرمز، هماتوکریت و پلاکت). برای تجزیه و تحلیل یافته ها، از نرم افزار ۱۶SPSS ، با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه های تکراری (۲×۲) استفاده شد.
یافته ها
کاهش معنا داری در مونوسیت، گلبول قرمز و هماتوکریت در هر دو گروه مکمل سیلی مارین و دارونما پس از ۶ هفته تمرین استقامتی پیش رونده مشاهده شد (p£۰٫۰۵) ولی بین دو گروه مکمل سیلی مارین و دارونما، تفاوت معنا دار مشاهده نشد.
نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان می دهد که مصرف مکمل سیلی مارین همراه با تمرینات استقامتی پیش رونده، کاهش معناداری در مونوسیت، گلبول قرمز و هماتوکریت را موجب می شود.