مقاله تاثیر تمرین استقامتی بر سطوح mRNA موتور پروتئین KIF1B در بخش های حسی نخاع رت های دارای نوروپاتی دیابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرین استقامتی بر سطوح mRNA موتور پروتئین KIF1B در بخش های حسی نخاع رت های دارای نوروپاتی دیابت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروپاتی دیابت
مقاله تمرین استقامتی
مقاله نورون های حسی
مقاله mRNA KIF1B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موحدین منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مولی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: خازنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: نوروپاتی دیابت منجر به اختلالات انتقال آکسونی می شود اما ساز و کارهای آن به همراه آثار مفید ورزش بر این اختلالات به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی mRNA KIF1B در نورون های حسی بافت نخاع رت های نر ویستار دارای نوروپاتی دیابت در پی تمرین استقامتی بود.
مواد و روش ها: ۱۲ سر رت صحرایی بالغ نر نژاد ویستار به طور تصادفی در سه گروه چهار تایی: دیابت + تمرین، دیابت و کنترل سالم قرار گرفتند. برای القای دیابت از روش تزریق درون صفاقی محلول استرپتوزوسین (۴۵ میلی گرم/ کیلوگرم) استفاده شد. ۲ هفته پس از تزریق استرپتوزوسین، با اثبات نوروپاتی دیابت توسط آزمون های آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیا حرارتی، برنامه تمرین استقامتی با شدت متوسط به مدت ۶ هفته اجرا شد. ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، رت ها تشریح و نورون های حسی L4-L6 بافت نخاع استخراج شد. بیان mRNA KIF1B نیز به روش Real-Time PCR بررسی شد.
نتایج: در مقایسه با گروه کنترل سالم، نوروپاتی دیابت منجر به افزایش mRNA KIF1B در گروه دیابت شد (P=0.03).
همچنین تمرین منجر به کاهش معنی دار mRNA KIF1B و سطوح گلوکز خون در گروه دیابت + تمرین نسبت به گروه دیابت شد (به ترتیب P=0.04 و P=0.0001).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد یکی از عوامل احتمالی درگیر در اختلال انتقال آکسونی در نوروپاتی دیابت، می تواند ناشی از تنظیم افزایشی mRNA KIF1B در نورون های حسی رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوسین باشد و تمرین استقامتی می تواند به عنوان یک راهبرد غیر دارویی، این افزایش را تعدیل و به سطوح طبیعی نزدیک کند.