مقاله تاثیر تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری تکواندوکاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری تکواندوکاران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرینات پلایومتریک
مقاله توان انفجاری
مقاله سرعت
مقاله چابکی
مقاله انعطاف پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم امیر
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری تکواندوکاران بود.
روش شناسی: نمونه پژوهش ۲۰ نفر از تکواندوکاران ۱۸ تا ۲۳ سال مشهد بودند که داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. پس از انجام پیش آزمون، آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی، به مدت شش هفته (سه جلسه در هفته) به انجام تمرینات منتخب پلایومتریک پرداختند. گروه کنترل، تمرینات عادی خود را دنبال می کردند. در پایان دوره تمرینی، پس آزمون گرفته شد.
روش های آماری: از آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف برای نرمال بودن داده ها و از آزمون T استودنت در گروه های مستقل و وابسته برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون متغیرها در گروه های تجربی و کنترل استفاده گردید (p<0.05).
یافته ها: تمرینات پلایومتریک به طور معناداری باعث افزایش توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری عضلات کمر و ران تکواندوکاران گردید.
نتیجه اینکه تمرینات پلایومتریک سبب افزایش سرعت بازتاب کششی و فراخوانی بیشتر واحدهای حرکتی می شود، به نظر می رسد افزایش سرعت و کاهش زمان دویدن تکواندوکاران در اثر تمرینات پلایومتریک احتمالا در اثر سازگاری های عصبی – عضلانی و تغییرات سرعت در مرحله انقباض برون گرا و درون گرا باشد.