مقاله تاثیر تمرینات ویبریشن تمام بدن و دوره های بی تمرینی بر عملکرد عصبی – عضلانی مردان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرینات ویبریشن تمام بدن و دوره های بی تمرینی بر عملکرد عصبی – عضلانی مردان سالمند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندی
مقاله تمرینات ویبریشن تمام بدن
مقاله بی تمرینی
مقاله عملکرد عصبی – عضلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی علی
جناب آقای / سرکار خانم: برنجیان تبریزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: باقری کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی زاد علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ویبریشن تمام بدن و دوره بی تمرینی بر عملکرد عصبی-عضلانی مردان سالمند سالم بود.
روش بررسی: ۳۰ مرد سالمند (۷۰±۹٫۶ سال) در دو گروه ۱۵ نفره تمرینات ویبریشن تمام بدن و گروه کنترل قرار گرفتند. قبل و پس از انجام هشت هفته تمرینات و بعد از چهار، شش و هشت هفته بی تمرینی آزمون های Time Up & Go و۵-Chair Stand   به عمل آمد که آزمون هایی برای ارزیابی عملکرد عصبی – عضلانی در افراد سالمند می باشند.
یافته ها: نتایج روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تحلیل واریانس یک راهه نشان دادند که پس از انجام تمرینات، عملکرد عصبی – عضلانی آزمودنی ها در گروه تمرینات ویبریشن تمام بدن بطور معنی داری بهبود یافت (P£۰٫۰۵). همچنین در گروه تمرین ویبریشن تمام بدن بین پس آزمون و شش و هشت هفته بی تمرینی اختلاف معنی داری مشاهده شد (P£۰٫۰۵).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که تمرینات ویبریشن تمام بدن می توانند تاثیر معنی داری بر عملکرد عصبی – عضلانی افراد سالمند داشته باشند و احتمال افتادن و به زمین خوردن سالمندان را کاهش دهند. ضمن اینکه اثرات این تمرینات ماندگار نیستند و پس از شش هفته بی تمرینی به سطح قبل از تمرینات رسیده اند و این احتمال وجود دارد که بتوان تمرینات ویبریشن تمام بدن را به عنوان یک تمرین تعادلی ایمن برای سالمندان توصیه کرد.