مقاله تاثیر تمرینات مقاومتی شانه بر قدرت ایزومتریک عضلات اکستانسور گردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرینات مقاومتی شانه بر قدرت ایزومتریک عضلات اکستانسور گردن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله شانه
مقاله کشش عضله
مقاله گردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطانی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی زاویه مینو
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گردن درد یک مشکل بهداشتی- درمانی مهم در جوامع امروزی به شمار می رود و لازم است برنامه های تمرینی صحیح و موثر جهت پیشگیری و درمان آن به کار گرفته شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تمرینات مقاومتی ابداکتوری شانه بر قدرت ایزومتریک عضلات اکستانسور گردن انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۲۸ زن سالم (۲۵-۱۸ سال) به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات مقاومتی ابداکتوری شانه (۱۴ نفر) وگروه کنترل (۱۴ نفر) که تمرینات فعال شانه را بدون اعمال مقاومت (AROM) انجام می دادند، قرار گرفتند. هر دو گروه، ۳ روز در هفته به مدت ۱۰ هفته به انجام تمرینات پرداختند. قدرت ایزومتریک عضلات اکستانسور گردن در هر دو گروه، قبل و بعد از دوره مداخله با استفاده از دستگاه سنجش قدرت ایزومتریک اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، p<0.001 در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان قدرت عضلات اکستانسور گردن بعد از مداخله در گروه مورد
۷۲٫۶۹±۱۵٫۸۲ بود که نسبت به گروه کنترل ۵۲٫۶۸±۱۴٫۲۰، افزایش معنی داری داشت (p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد تمرینات مقاومتی پیشرونده ابداکتوری شانه در افزایش قدرت ایزومتریک عضلات اکستانسور گردن موثر است.