مقاله تاثیر تمرینات شدید تعادلی تکلیف محور بر تعادل و تحرک عملکردی افراد سکته مغزی مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرینات شدید تعادلی تکلیف محور بر تعادل و تحرک عملکردی افراد سکته مغزی مزمن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزی
مقاله تعادل عملکردی
مقاله تحرک عملکردی
مقاله رویکرد تکلیف محور
مقاله تمرینات شدید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: عدالت خواه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از رایجترین نواقص مشاهده شده بعد از سکته مغزی نقص در کنترل تنه و تعادل می باشد که می تواند منجر به ناتوانی یا وابستگی در بسیاری از فعالیت های عملکردی زندگی می شود. رویکردهای درمانی متنوعی در توان بخشی افراد سکته مغزی به کار رفته اما هنوز هیچ رویکرد پذیرفته شده منحصر به فردی برای توان بخشی افراد سکته مغزی وجود ندارد، با این حال شواهد بسیاری مبنی بر اینکه تمرینات تکلیف محور می تواند به عنوان یک درمان عصبی-حرکتی در توان بخشی موثر باشد وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات شدید تعادلی تکلیف محور بر تعادل و تحرک عملکردی در افراد سکته مغزی مزمن بوده است.
روش بررسی: این مطالعه به روش مداخله ای- نیمه تجربی بر روی ۱۳ مراجع سکته مغزی مزمن(۴ زن و ۹ مرد با میانگین سنی ۵۵٫۰۷±۸٫۴۱) با داشتن معیارهای ورود به مطالعه انجام شد. مداخله شامل ۱۰ روز تمرین فشرده، که طی ۲ هفته و در هر هفته به صورت ۵ روز متوالی و روزانه ۳ ساعت انجام شد. قبل و بعد از مداخله ارزیابی های «تعادلی برگ» و «آزمون زمان دار برخاستن و برگشتن (Time Up and Go :TUG)» انجام گرفت.
یافته ها: تمرینات شدید تعادلی تکلیف محور در افراد سکته مغزی مزمن به طور معناداری، تعادل عملکردی را افزایش (P=0.005)، و نیز زمان تحرک عملکردی را کاهش داد(P=0.001).
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که تمرینات شدید تعادلی تکلیف محور می تواند باعث بهبود تعادل عملکردی و تحرک عملکردی شود. با توجه به اینکه این تمرینات فقط بر روی یک گروه انجام شد نیاز به انجام تحقیقات دیگر با داشتن گروه کنترل مناسب به نظر می رسد. همچنین برای بررسی ماندگاری اثر تمرینات، پیگیری نتایج پیشنهاد می شود.