مقاله تاثیر تمرینات تناوبی شدید کوتاه مدت (HIIT) بر توان هوازی بازیکنان تخبه فوتسال ID که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرینات تناوبی شدید کوتاه مدت (HIIT) بر توان هوازی بازیکنان تخبه فوتسال ID
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت
مقاله توان هوازی
مقاله vVO2peak

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقیان راد مریم
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تمرین تناوبی شدید به عنوان یک روش موثر برای توسعه آمادگی در کوتاه مدت میتواند استفاده شود. اثر فیزیولوژیکی تمرینات HIIT در ورزش فوتسال بر سازگاری های فیزیولوژیک مردان فوتسالیست به ویژه کم توان ذهنی تاکنون بررسی نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف یافتن تاثیر تمرینات تناوبی شدید کوتاه مدت(HIIT)  بر توان هوازی مردان فوتسالیست ID انجام شد.
مواد و روش ها: در پژوهش حاضر ۱۶ آزمودنی با میانگین سنی ۲۰ تا ۲۹ سال به صورت داوطلب شرکت کردند که به طور تصادفی در دو گروه تمرینات HIIT (n=10) و تمرینات هوازی (n=6) تقسیم شدند. تمرینات شامل ده جلسه و سه جلسه در هفته بود. جلسات تمرینی شامل گرم کردن، بخش اصلی تمرین و سرد کردن بود. گروه تمرین هوازی در مرحله اصلی تمرین بر روی تردمیل دویدند، گرم کردن گروه HIIT به صورت عمومی و اختصاصی (تمرینات ایستگاهی – اینتروال، دایره ای) انجام شد و در مرحله اصلی داوطلبان بر روی تردمیل بر مبنای VO2peak دویدند. زمان فعالیت به استراحت ۱ به ۳ منظور گردید و روند افزایش شدت تمرینات به شکل زیر بود: سه جلسه ابتدایی ۱۰۰%، جلسه چهارم و پنجم ۱۱۰%، جلسه ششم و هفتم ۱۲۰% و سه جلسه آخر ۱۳۰ درصد VO2peak. سرد کردن شامل ۲۰ دقیقه تمرینات ریلکسیشن و کشش های پردامنه جهت ریکاوری بود. آزمون ها یک هفته قبل از اجرای پروتکل و ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی گرفته شد. از روش های آماری t- مستقل و وابسته جهت تجزیه تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اجرای پروتکل تمرین HIIT و هوازی بر VO2peak، vVO2peak، ضربان قلب در VO2peak، نبض اکسیژن، مسافت طی شده تا رسیدن به VO2peak، ضربان قلب تاثیر معنادار ندارد.
نتیجه گیری: در کل نتایج تحقیق حاضر برای اولین بار نشان داد یک دوره کوتاه مدت تمرینات HIIT در فوتسالیست های نخبه ID منجر تغییر معناداری در آمادگی هوازی نگردید.