مقاله تاثیر تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد سه رقم لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد سه رقم لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلقیح دوگانه
مقاله ریزوبیوم
مقاله لوبیا قرمز
مقاله مایکوریزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاپور میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجالی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: خاقانی شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی و تعیین تاثیر کودهای بیولوژیک بر رشد و نمو لوبیا قرمز تحقیقی سال ۱۳۸۸ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی اراک به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه رقم لوبیا قرمز به نام های گلی با رشد نامحدود و تیپ رشدی رونده، صیاد با رشد نامحدود و تیپ رشدی نیمه رونده و درخشان با رشد محدود و تیپ رشدی ایستاده و دو سطح کاربرد مایکوریزا شامل سطح صفر یا بدون مصرف و مصرف سویه Glomus intraradices و سه سطح باکتری ریزوبیوم شامل سطح صفر، مصرف سویهRb133  و سویه Rb116 بودند. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل مایکوریزا، ریزوبیوم و ارقام بر عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد بالاترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب با میزان ۲۶۶۵ و ۶۳۳۳ کیلوگرم در هکتار از تیمار تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم سویه Rb133 و رقم گلی به دست آمد. کمترین عملکرد دانه نیز از تیمار مصرف مایکوریزا و عدم مصرف ریزوبیوم و رقم درخشان با ۱۱۷۲ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. عملکرد دانه لوبیا در شرایط تیماری توام مایکوریزا و ریزوبیوم نسبت به عدم مصرف این عوامل و یا مصرف آنها برتری نسبی نشان داد پیشنهاد می شود این نوع کودهای بیولوژیک در زراعت لوبیا مورد استفاده قرار گیرند.