مقاله تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۷۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری مزوریزوبیوم
مقاله سولفات آهن
مقاله غلظت عناصر
مقاله قارچ میکوریز
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسونی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای و سولفات آهن بر گیاه نخود رقم هاشم انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل باکتری ریزوبیوم (تلقیح شده و عدم تلقیح)، قارچ میکوریزای (گلوموس موسه، گلوموس اینترادیسه و عدم تلقیح) و مقادیر مختلف کود سولفات آهن (صفر، ۴۰ و ۸۰ کیلوگرم در هکتار) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای واقع در شهرستان سبزوار به اجرا درآمد. اثرات ۳ عامل اصلی و اثرات متقابل آن ها بر صفات عملکرد، درصد پروتئین دانه و غلظت های آهن، روی، فسفر و گوگرد در گیاه نخود مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از هر یک از کودهای زیستی موجب افزایش عملکرد دانه و غلظت های روی و فسفر شد. کاربرد سطوح مختلف سولفات آهن، نیز موجب افزایش عملکرد و غلظت روی و گوگرد شد. مصرف توام مایکوریزا و ریزوبیوم، مایکوریزا و کود سولفات آهن تمامی غلظت های عناصر و عملکرد را نسبت به تلقیح جداگانه هر تیمار افزایش داد و گونه گلوموس موسه نسبت به اینترادیسه موفق تر عمل نمود. اثرات متقابل هر سه تیمار در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد جز در غلظت گوگرد بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی دار بود.