مقاله تاثیر تلفیق کودهای شیمیایی و باکتری های محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای در شرایط آب و هوایی اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۹۵ تا ۳۰۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر تلفیق کودهای شیمیایی و باکتری های محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای در شرایط آب و هوایی اراک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری های محرک رشد
مقاله ذرت
مقاله عملکرد علوفه
مقاله کود شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومند علی
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: چنگیزی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کودهای شیمیایی و باکتری های افزاینده رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایش به صورت، تلقیح بذرها توسط باکتری های محرک رشد در چهار سطح، =B1 ریزوبیوم، آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس،  =B2ریزوبیوم، آزوسپریلیوم و سودوموناس، =B3 ریزوبیوم، ازتوباکتر و سودوموناس، =B4 آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس و استفاده از کودهای شیمیایی نیتروژنه و فسفره در چهار سطح، =A1 عدم مصرف، ۱٫۳ =A2 میزان توصیه شده،۲٫۳ =A میزان توصیه شده،%۱۰۰ =A میزان توصیه شده، اعمال شدند. نتایج نشان داد که مصرف کود شیمیایی بر صفاتی چون، تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، ارتفاع بوته و عملکرد علوفه در سطح آماری یک درصد معنی دار شدند. همچنین سطوح مختلف مصرف کودهای زیستی بر صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در ردیف و عملکرد علوفه در سطح آماری یک درصد معنی دار شدند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه معادل ۷۸٫۳۳ تن در هکتار از تیمار اثر برهمکنش مصرف کود شیمیایی و کودهای زیستی، ریزوبیوم، آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس به دست آمد که نسبت به شاهد %۴۲ افزایش نشان داد.