مقاله تاثیر تلفیق تراکم بوته، آرایش کاشت و علف کش نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت سیلویی سینگل کراس ۷۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تلفیق تراکم بوته، آرایش کاشت و علف کش نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت سیلویی سینگل کراس ۷۰۴
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن خشک علف هرز
مقاله مهار مطلوب علف هرز
مقاله تنوع علف هرز
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظفریان مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: صدرآبادی حقیقی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی امکان کاهش مصرف علف کش در تلفیق با تراکم و آرایش کاشت، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در شهرستان چناران استان خراسان رضوی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل فاکتوریل تراکم کاشت در سه سطح ۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ هزار بوته در هکتار در دو آرایش کاشت تک ردیفه و دو ردیفه روی پشته به عنوان عامل اصلی و علف کش دو منظوره نیکوسولفورون در چهار سطح ۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ گرم ماده موثره در هکتار به عنوان عامل فرعی بودند. کرت شاهد بدون علف هرز (وجین کامل) نیز وجود داشت. به منظور اندازه گیری تراکم، وزن خشک و اثر علف کش بر علف های هرز بر اساس جدول EWRC، نمونه برداری از ۲۰ روز پس از سبز شدن ذرت آغاز و هر ۲۰xb روز یک بار تا پایان دوره رشد انجام شد. بر اساس نتایج حاصله با کاهش فاصله ردیف کاشت در آرایش کاشت دو ردیفه و افزایش تراکم کاشت به ۱۲۰ و ۱۴۰ هزار بوته در هکتار علی رغم کاهش دز علف کش به ترتیب به ۴۰ و ۶۰ گرم ماده موثره در هکتار عملکرد ذرت سیلویی در مرحله خمیری شدن دانه به مقدار ۴۲ و ۴۰ درصد نسبت به شاهد با علف هرز افزایش یافت. همچنین نتایج اولین مرحله نمونه برداری بعد از تیمار علف کش حاکی از کاهش تراکم و ماده خشک علف هرز و مهار مطلوب اکثر علف های هرز بود. به علاوه در بررسی تنوع گونه ای جامعه علف هرز بر اساس شاخص تنوع شانون- وینر جمعیت گونه های حساسی نظیر خرفه، بارهنگ، هفت بند، تاج ریزی و قیاق به شدت کاهش و بر اساس شاخص غالبیت سیمپسون گونه های محدودی نظیر تاج خروس، سلمه و پیچک و خارلته تا انتهای فصل رشد بقا خود را در درون مزرعه حفظ کردند.