مقاله تاثیر تفویض اختیار بر بهره وری منابع انسانی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر تفویض اختیار بر بهره وری منابع انسانی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفویض اختیار
مقاله بهره وری
مقاله منابع انسانی
مقاله مدل هرسی و گلد اسمیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تفویض اختیار بر بهره وری منابع انسانی منطقه یک دانشگاه آزاد با استفاده از مدل هرسی و گلد اسمیت بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع زمینه یابی بوده است. حجم جامعه مورد پژوهش ۲۷۲۰ نفر می باشد که از این تعداد ۲۷۲ نفر به عنوان نمونه پژوهش از راه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه هرسی وگلد اسمیت جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است، که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین تفویض اختیار با برخی از مولفه های بهره وری شامل: توانایی، حمایت سازمان و اعتبار قوانین و تصمیمات سازمان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، و بر این اساس مشخص گردید که افزایش و کاهش مقدار تفویض اختیار منجر به افزایش و کاهش بهره وری نیروی انسانی می گردد.