مقاله تاثیر تفاوت های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی اکسیدان تام و آنزیم های التهابی در اثر فعالیت های شدید هوازی در ورزشکاران جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر تفاوت های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی اکسیدان تام و آنزیم های التهابی در اثر فعالیت های شدید هوازی در ورزشکاران جوان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان ها
مقاله افراد ورزشکار
مقاله تفاوت های جنسیتی
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقایی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: ترتیبیان بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: برادران بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بررسی ها نشان می دهد که ارتباط آنزیم های التهابی و آنتی اکسیدان تام در فعالیت های ورزشی و نیز اثر جنسیت بر آن به طور دقیق مشخص نشده است، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تفاوت های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی اکسیدان تام و آنزیم های التهابی در اثر فعالیت های شدید هوازی در افراد ورزشکار جوان می باشد.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با اندازه گیری مکرر بوده و جامعه آماری آن را ورزشکاران جوان تشکیل می دادند، که تعداد ۱۵ دختر و ۱۵ پسر جوان (۲۴-۲۲ سال) ورزشکار شهر ارومیه، پس از اخذ رضایت نامه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها تست ورزشی شدید هوازی (سرعت: Km/h 12، شیب: ۵ درصد، زمان: ۲۰ دقیقه) را اجرا کرده و در سه مرحله؛ قبل، بلافاصله و بعد از فعالیت (ریکاوری) برای اندازه گیری سطح Total Antioxidant Status (TAS)، Creatine Phosphokinase (CPK) وLactate Dehidrogenase (LDH)  نمونه خون وریدی اخذ شد و با استفاده از دستگاه اتوآنالیزور مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل از تحقیق با روش آماری mixed model شامل آزمون های Bonfreoni، رگرسیون و من ویتنی در سطح معنی داری P<0.05، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: آنالیزهای آماری نشان داد که بین تغییرات TAS با آنزیم های LDH و CPK در دختران ارتباط معنی داری وجود دارد (به ترتیب P<0.006 و P<0.02) لیکن در گروه پسران فقط ارتباط TAS با LDH معنی دار گزارش شد (P<0.015).
نتیجه گیری: فعالیت شدید هوازی غلظت آنزیم های التهابی را در افراد ورزشکار تحت تاثیر قرار می دهد، به طوری که افزایش این آنزیم ها منجر به تحریک پاسخ های آنتی اکسیدانی می شود. تفاوت های جنسیتی نیز بر این پاسخ ها موثر می باشد و دختران ورزشکار در مقایسه با پسران از پاسخ های آنتی اکسیدانی بهتری برخوردار هستند.