مقاله تاثیر تغذیه ای پودر سیر بر شاخص های هماتولوژیک فیل ماهی (Huso huso) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تغذیه ای پودر سیر بر شاخص های هماتولوژیک فیل ماهی (Huso huso)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیر
مقاله شاخص هماتولوژیک
مقاله فیل ماهی (Huso huso)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظریان ساره
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور کنعانی حسنا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی ملا عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویژگی های خون شناسی ماهیان یکی از مهمترین شواهد مراحل فیزیولوژیک آنها و منعکس کننده ارتباط خصوصیات اکوسیستم آبی و سلامتی آنها می باشد، به همین دلیل داشتن دامنه طبیعی پارامترهای خونی یک ماهی می تواند به عنوان یک شاخص زیستی مورد استفاده قرار گیرد. تعداد ۹۰ عدد فیل ماهی با متوسط وزنی ۱٫۱۵±۲۰٫۸۲ کیلوگرم در مرکز تکثیر و پرورش و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری و گرم آبی شهید رجایی به مدت ۶۰ روز نگه داری شدند. ماهیان به مدت ۶۰ روز با جیره حاوی سیر (۱۰ گرم پودر سیر به ازای یک کیلوگرم جیره غذایی) مورد تغذیه قرار گرفتند. عملیات خون گیری بعد از بیهوش نمودن ماهیان با استفاده از گل میخک و از طریق سیاهرگ دمی و پشت باله مخرجی صورت گرفت. بلافاصله بعد از خون گیری با استفاده از سرنگ ۲ سی سی خون در میکروتیوب هپارینه ریخته شد و آزمایشات خون شناسی در آزمایشگاه انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، میزان هموگلوبین و تعداد کل گلبول قرمز در تیمار سیر بالاتر از تیمار شاهد بود ولی غلظت هموگلوبین در بین دو تیمار سیر و شاهد تفاوت معنی داری از خود نشان نداد (P>0.05) درصد هماتوکریت و تعداد گلبول سفید تفاوت معنی داری در بین دو گروه سیر و شاهد داشت (P<0.05)، به طوری که میزان آن در گروه سیر بالاتر از گروه شاهد بود. نتایج مربوط به شاخص های گلبول قرمز شامل حجم متوسط گلبولی، هموگلوبین متوسط گلبولی و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی اختلاف معنی داری را بین دو گروه سیر و شاهد از خود نشان نداد (P>0.05) یافته های حاصل از این تحقیق اضافه نمودن ۱۰ گرم عصاره سیر به یک کیلوگرم غذای فیل ماهی را به عنوان سطح مناسب این ماده جهت بهبود شاخص ایمنی سلولی پیشنهاد میکند.