مقاله تاثیر تعداد نمونه بر صحت تخمین وضعیت شوری و سدیمی خاک با استفاده از تخمین گرهای مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۵۱۵ تا ۵۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تعداد نمونه بر صحت تخمین وضعیت شوری و سدیمی خاک با استفاده از تخمین گرهای مختلف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپلاین
مقاله کریجینگ
مقاله وزن دهی معکوس فاصله
مقاله خاک های شور و سدیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیارپوربروجنی عیسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوری و سدیمی بودن خاک از جمله مهم ترین عوامل محدودکننده رشد گیاهان محسوب می شوند. پژوهش حاضر می کوشد تا تاثیر تعداد نمونه بر صحت تخمین وضعیت شوری و سدیمی خاک های منطقه اسلامیه رفسنجان را توسط تخمین گرهای کریجینگ معمولی، وزن دهی معکوس فاصله و اسپلاین آزمون نماید. ابتدا قابلیت هدایت الکتریکی و نسبت جذب سطحی سدیم ۱۰۰ نقطه مشاهداتی در قالب الگوی نمونه برداری شبکه ای منظم (با فاصله ۵۰۰ متر) در سه عمق اندازه گیری شد و به کمک هر کدام از تخمین گرهای مزبور، پهنه بندی آن ها انجام گرفت. سپس با حذف تصادفی تعداد۲۰، ۴۰ و ۶۰ نمونه از مجموع داده های اولیه، برای هر مجموعه داده جدید، پهنه بندی مجدد وضعیت شوری و سدیمی خاک صورت گرفت. پس از اتمام هر مرحله از مجموع مراحل ده گانه مورد استفاده برای حذف داده ها، شاخص خطای جذر میانگین مربعات استاندارد شده (RMSE%) برای هر تخمین گر محاسبه شد. در نهایت، شاخص های خطای به دست آمده، با استفاده از آزمون های فریدمن و ویلکاکسون مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در ۱۰۰ نقطه مشاهداتی، اختلاف آماری معنی داری بین نتایج سه تخمین گر در سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود ندارد. با کاهش تعداد نمونه ها و انجام آزمون فریدمن مشاهده شد که بین نتایج سه تخمین گر، تفاوت معنی داری وجود دارد، لیکن استفاده از آزمون تکمیلی ویلکاکسون مشخص نمود که اختلاف بین نتایج تخمین گرهای کریجینگ معمولی و وزن دهی معکوس فاصله، معنی دار نمی باشد. در نتیجه، استفاده از تخمین گر وزن دهی معکوس فاصله با توجه به دقت نسبتا خوب، سهولت محاسبات و نیاز کم تر به نقاط نمونه برداری، برای مطالعات آتی در منطقه مطالعاتی پیشنهاد می گردد.