مقاله تاثیر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی به تفکیک درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی به تفکیک درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه کشاورزی
مقاله اعتبارات خرد
مقاله تاکسونومی عددی
مقاله داده های تابلویی
مقاله استان آذربایجان غربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی غفور
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی بهاالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق تعیین سطح توسعه بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ است. برای نیل به این هدف ۴۸ شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شده و با به کارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی سنجش شدند. شهرستان های این استان به لحاظ درجه توسعه در بخش کشاورزی رتبه بندی گردیدند. از سوی دیگر با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی استان مورد نظر در خلال سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعه کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه کشاورزی در این استان می باشد. لذا پیشنهاد می شود که زمینه لازم برای دسترسی تعداد بیشتری از کشاورزان به اعتبارات خرد فراهم آید.