مقاله تاثیر تزریق آسکوربات اکسیداز و آگونیست گیرنده D2 بروموکریپتین در پوسته هسته اکومبنس بر تغذیه موش های صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر تزریق آسکوربات اکسیداز و آگونیست گیرنده D2 بروموکریپتین در پوسته هسته اکومبنس بر تغذیه موش های صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوربات اکسیداز
مقاله اسید اسکوربیک
مقاله بروموکریپتین
مقاله دریافت غذا و پوسته هسته اکومبنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی زاده اسما
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هسته اکومبنس یکی از نواحی کنترل تغذیه و حاوی نورون های دوپامینرژیکی است، اسید آسکوربیک در تنظیم رهایش این نورون ها نقش دارد. در مطالعات قبلی ما مشخص گردید که تزریق اسید اسکوربیک در هسته اکومبنس باعث کاهش تغذیه شده است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی نقش تزریق اسکوربات اکسیداز در پوسته هسته اکومبنس بر اثرات تغذیه ای گیرنده های D2 دوپامینی می پردازیم.
روش بررسی: از ۹۸ موش صحرایی نر نژاد Wistar در محدوده وزنی ۲۷۰-۲۲۰ گرم در ۱۴ گروه استفاده شد. کنترل، اسید آسکوربیک ۵۰mg/side و ۲۵۰)، بروموکریپتین ۵۰mg/side و ۲۵)، اسید آسکوربیک و بروموکریپتین ۵۰mg/side و ۵۰) آسکوربات اکسیداز (۰٫۲mg/side)، آسکوربات اکسیداز و بروموکریپتین ۰٫۲mg/side) و ۵۰)، اسکوربات اکسیداز غیرفعال (۰٫۲mg/side) و شم اسید آسکوربیک، بروموکریپتین و اسکوربات اکسیداز. حجم تزریق دارو یک میکرولیتر، مدت تزریق ۴ روز و اندازه گیری غذا در هر ۱۲ ساعت دوره تاریکی تکرار شد.
یافته ها: تزریق داخل اکومبنسی اسیدآسکوربیک و بروموکریپتین منجر به کاهش مصرف غذایی شد، تزریق توام اسید آسکوربیک و بروموکریپتین منجر به تعدیل و تزریق آسکوربات اکسیداز منجر به افزایش مصرف غذا شد. نتایج جدید تاکیدکننده یافته های قبلی است که در آن اسید اسکوربیک به عنوان یک ترکیب موثر در تنظیم غذا در پوسته هسته اکومبنس می باشد. علاوه بر این نتایج نشان داد اسکوربات اکسیداز، نیز در تنظیم تغذیه مداخله دارد. اسکوربات اکسیداز و اسید اسکوربیک می توانند اثر آگونیست گیرنده D2 دوپامینی در هسته اکومبنس در ارتباط با تغذیه را تغییر دهند.